Algemene Voorwaarden

Op alle behandelingen zijn onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook in de trimsalon in te zien.

 

1. TOEPASSELIJKHEID DER VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

2. AANBIEDINGEN EN PRIJSOPGAVEN
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals mijn mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

3. OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

4. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

5. OVERMACHT
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, te gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.

 

 7. GARANTIE
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 

8. RECLAME
Reclames ter zake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames ter zake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

 

9. BETALING
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante of pin betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert.
De volgende regeling is hierbij van toepassing: Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd; Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd; Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

 

10. GESCHILLEN
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst. Mimos is ook aangesloten bij Dibevo die bij een geschil hierin kan bemiddelen.

 

11. NAGELS KNIPPEN
Bij iedere kat die in de trimsalon binnenkomt voor een behandeling worden de nagels geknipt. Met het aangaan van de opdracht gaat u hier automatisch mee akkoord. Bij niet knippen wordt er niet getrimd.

 

12. EXTRA KOSTEN
Extra kosten die gemaakt moeten worden bij behandeling van vervilting en/of vlooien worden doorgerekend aan de opdrachtgever. Zie hiervoor het tarieven overzicht.

 

13. BETALINGEN
Uw betaling kan in de salon contact of per pin, per pin is alleen mogelijk via SumUp, een app op de telefoon van de trimsalon met daaraan gekoppeld een pin automaat. Mimos beschikt over weinig wissel geld, bij contante betaling dient u gelieve gepast te betalen.

 

14. BEREIKBAARHEID
Indien u tijdens de behandeling niet aanwezig bent dient u bereikbaar te zijn. Indien u niet bereikbaar bent zal de trimsalon naar eigen inzicht handelen. Zie hiervoor ook punt 4 en 6. Bij verblijf in het hotel omdat Mimos meer klanten heeft zal hiervoor het geldende dagtarief gerekend worden.